THỬ NGHIỆM CÙNG PHẤN MẮT

THỬ NGHIỆM CÙNG PHẤN MẮT

Phấn mắt

NEW + LIMITED EDITION

Chỉ bán tại boutique

Mojave
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Singapore
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Mahé
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Pulp Fiction
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Bayadère
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Moskova
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Silver Screen
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Tropical Expresss
VND 1.400.000

Mới

Medium Dark
VND 800.000

ĐỘC ĐÁO

Biarritz
VND 600.000
Night Star
VND 600.000
Nepal
VND 600.000