LIPS TO STYLE

LIPS TO STYLE

Trang điểm môi

ĐỘC QUYỀN

Blonde Venus
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Casablanca
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Honolulu Honey
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Jungle Red
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Funny Face
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Heat Wave
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Morocco
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Red Lizard
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Scarlet Empress
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Shanghai Express
VND 750.000

MỚI

Rosecliff
VND 750.000

MỚI

Afghan Red
VND 750.000

MỚI

Banned Red
VND 750.000

MỚI

Tolède
VND 750.000

MỚI

Niagara
VND 750.000

MỚI

Orgasm
VND 750.000